API Network

NameDescriptionCategory
emSzmal BankingEnglish:Unified banking API that allows you to gather financial data directly from online banking - transaction history and account balances.Supports major Polish banks and financial institutions.Polski:Zunifikowane API bankowe pozwalaj??ca pobiera?? dane finansowe bezpo??rednio z serwis??w bankowo??ci internetowej - histori?? operacji bankowych oraz informacj?? o saldach na rachunkach.Us??uga dzia??a z wi??kszo??ci?? polskich bank??w i innymi instytucjami finansowymi.Banking
Edge
BitcoinAverage Enterprise Websocket